Wydarzenia: Co czeka gospodarkę globalną do roku 2030? - nowe realia wymagają nowych rozwiązań

15 stycznia 2018 roku odbędzie się pierwsza debata zorganizowana w ramach programu  idee21.eu. Gośćmi spotkania będą wybitni ekonomiści francuscy, Jean-Hervé Lorenzi i i Mickaël Berrebi, autorzy książki Świat przemocy. Gospodarka światowa 2016-2030.

Kluczowym słowem 2017 roku jest niepewność – zarówno polityczna, jak i geostrategiczna. Nikt nie jest w stanie przewidzieć ekonomicznych następstw wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, zmian wywołanych przez wybory we Francji, w Niemczech czy we Włoszech ani też decyzji, które zapadną w wyniku posiedzenia Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Pewne jest jedno: gospodarka światowa podąża ścieżką spowolnionego wzrostu, hamowanego przez zjawiska demograficzne, różne skutki transformacji cyfrowej, a także przyrost długów prywatnych i publicznych – twierdzą autorzy Świata przemocy.

Zauważalna jest słabość tradycyjnych polityk ekonomicznych, które trzeba dostosować do starzejących się populacji i do nieznanych jeszcze skutków transformacji cyfrowej i ekologicznej. Stoimy przed wyzwaniem, aby zrozumieć w dłuższej perspektywie nowe ograniczenia wpływające na nasze gospodarki, i odnaleźć tropy możliwych działań, które pozwolą dostosować je do rozpoczynającej się epoki.

Wśród możliwych rozwiązań, które proponują Lorenzi i Berrebi znajdą się m.in. rozważenie zniesienie granicy między życiem zawodowym a emeryturą, uwspólnienie długu i wydłużenie okresu jego spłaty, aż do konwersji w zobowiązanie permanentne, czy opracowanie nowego międzynarodowego systemu monetarnego. Przezwyciężeniu powiązanemu ze starzeniem się społeczeństwa zjawisku awersji do ryzyka, które stanowi barierę wzrostu technologicznego i gospodarczego, mogłoby zaradzić jego podzielenie i uwspólnienie. W takim scenariuszu władze publiczne wzięłyby na siebie koszt pokrywania ryzyk skrajnych i długookresowych, natomiast inwestor prywatny ponosiłby koszty ryzyk bieżących i krótko- oraz średniookresowych.

Jak przyznają autorzy, zarówno w diagnozie, jak i w rozwiązaniach pozostaje wiele nieścisłości i niedoskonałości, niemniej próba stworzenia wizji przyszłości gospodarczej świata jest konieczna. Nikt bowiem bez takiej wizji nie jest w stanie zaproponować wiarygodnych i akceptowalnych rozwiązań.

Spotkanie z udziałem autorów rozpocznie się 15 stycznia 2018 o godzinie 17:30 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy ulicy Książęcej 4. Organizatorem spotkania jest idee21.eu. Parterami wydarzenia są Fondo, Instytut Francuski w Polsce, Francusko-Polska Izba Gospodarcza oraz Fundacja GPW.

__

Jean-Hervé Lorenzi, wybitny ekonomista francuski, założyciel i przewodniczący francuskiego think tanku Cercle de economistes [Krąg Ekonomistów], skupiającego teoretyków i praktyków ekonomii. Krąg inicjuje otwarte debaty, jest m.in. organizatorem największego forum ekonomicznego w Europie – Spotkań Ekonomicznych w Aix-en-Provence. Członek zarządu Edmond de Rothschild France, dyrektor programu przemian demograficznych i ekonomicznych w Instytucie Louisa Bacheliera,  dyrektor niezależny rad nadzorczych Euler Hermes i BNP Paribas Cardif, członek redakcji czasopisma „Risque”, członek zarządu  Médéric Alzheimer Foundation. W przeszłości m.in. profesor ekonomii na Uniwersytecie Paris Dauphine (1992–2012), doradca ministra gospodarki, doradca premiera Francji, dyrektor wykonawczy Francuskiego Centrum Energii Atomowej, dyrektor wykonawczy Gras Savoye. Autor kilkunastu książek, aktywny uczestnik debaty publicznej. Specjalista w dziedzinie nowych technologii, innowacji, dobrobytu ekonomicznego, gospodarki przemysłowej, ubezpieczeń i oceny ryzyka, finansowania gospodarki.

Mickaël Berrebi, absolwent ESSEC Business School, doradca finansowy, specjalista z dziedziny oceny ryzyka, członek francuskiego Instytutu Aktuariuszy. W 2017 roku wydał wspólnie z Jeanem-Hervé Lorenzim drugą książkę, L’avenir de notre liberté. Faut-il démanteler Google… Et quelques autres? [Przyszłość naszej wolności. Czy należy zniszczyć Google’a… i kilku innych?].