Privacy Policy

 1. The following privacy policy defines the principles by which personal data provided by users in connection with their use of the idee21.eu website shall be processed and protected.
 2. The administrator of personal data stored by the website is Fondo Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (KRS 474235, NIP PL5252563308, REGON 14685161500000).
 3. Out of concern for the security of the data entrusted to us, we have developed internal procedures to prevent data from being made available to unauthorised persons. We carry said procedures out and constantly check their compliance with relevant legal acts – the Personal Data Protection Act, the Act on Providing Services by Electronic Means, as well as all types of executive acts and community law acts.
 4. Personal data is processed on the basis of consent given by the user and in cases where legal regulations authorize the administrator to process personal data on the basis of \legal regulations or for the purpose of fulfilling a contract concluded between the parties.
 5. The website performs the functions of obtaining information about users and their behaviour in the following way:
  1. through information voluntarily by the user via forms,
  2. by collecting “cookies”.
 6. The website collects information voluntarily provided by the user.
 7. Data provided within a form is processed for a purpose derived from each specific form, e.g. to process contact information
 8. Personal data entered within the website will not be sold or made available to third parties, in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act.
 9. The data contained in a form can be viewed by the person who entered it. This person also has the right to modify and stop the processing of his/her data at any time.
 10. We reserve the right to change the website’s privacy policy, which may be affected by the development of technology, possible changes to the law on personal data protection and development of our website. We will inform users about any changes in an easily accessible way.
 11. The website may contain links to other websites. Such websites operate independently of the Idee21 and are not supervised by it in any way. These sites may have their own privacy policies and regulations, which we recommend reading.
 12. In case of any doubt about the provisions of this privacy policy, we are at your disposal – our contact data can be found in the “Contact” tab.

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego idee21.eu.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fondo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 474235, NIP PL5252563308, REGON 14685161500000).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi — ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików „cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji — nasze dane znaleźć można w zakładce „Kontakt”.